OSTRAKON: Ceramika i szkło jako źródło badań nad przeszłością

W tym roku wrocławskie sympozjum odbędzie się pod koniec września. Sprawdźcie, jakie tematy zostaną poruszone i czy któryś trafia w wasze zainteresowania badawcze.

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IEA PAN oraz Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu zapraszają do udziału w Czwartym Międzynarodowym Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON, pt. „Ceramika i szkło jako źródło do badań nad przeszłością”.

Celem sympozjum jest skupienie przedstawicieli różnych dziedzin nauki, skupiających swoje zainteresowania badawcze na ceramice i szkle zabytkowym.

Organizatorzy sympozjum zauważają, że znaleziska ceramiki i szkła ze stanowisk archeologicznych są cennym źródłem do badań nad zagadnieniami takimi jak wytwórczość, użytkowanie i znaczenia wyrobów takich surowców na przestrzeni dziejów. Tymczasem brakuje imprez naukowych, na której naukowcy z różnych dziedzin mogliby wymieniać się doświadczeniami. Sympozjum na służyć m.in. wypełnieniu tej luki.

Organizatorzy zapraszają do udziału w sympozjum: archeologów, antropologów, artystów technologów, historyków, historyków sztuki, muzealników i kolekcjonerów, muzykologów, chemików, fizyków, pasjonatów, specjalistów w dziedzinie restauracji i rekonstrukcji ceramiki i szkła oraz skanowania i wizualizacji 3D oraz wszelkich dziedzin pokrewnych. Obrady będą miały charakter otwarty.

W trakcie czwartej edycji sympozjum, która odbędzie się w dniach 26-28 września 2019, poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Ceramika i szkło w czasach przemian i (re)wolucji.
  • Źródła archeologiczne a pisane. Co mówią dawne księgi i inwentarze, a o czym świadczą artefakty.
  • Rekonstrukcja szlaków handlowych w oparciu  o znaleziska szkła lub ceramiki.
  • Dawne technologie – nowe możliwości oraz współczesne techniki – dawne umiejętności.
  • Technologia ceramiki i szkła. Analizy fizykochemiczne. Archeometria. Metodyka badań.
  • Konserwacja, restauracja, rekonstrukcja. Dokumentacja i ochrona dób kultury.
  • Socjotopgrafia, organizacja przestrzenna i funkcjonalna stanowisk lub obiektów na podstawie znalezisk ceramiki bądź szkła.

Trzeciego dnia konferencji planowana jest wycieczka do muzeum i fabryki ceramiki w Bolesławcu.

Miejsce obrad: Wrocław: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP

Języki sympozjum: angielski, czeski, niemiecki, polski
Forma wystąpień: referat (20 minut), komunikat (10 minut), poster

Zgłoszenia można nadsyłać drogą elektroniczną na adres: ostrakon2019@gmail.com do 31 lipca 2019 roku. Wraz ze zgłoszeniem należy dołączyć abstrakt wystąpienia o objętości do 1 strony A4 w język angielskim. Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów. Autorzy wystąpień zostaną powiadomieni o ich zaakceptowaniu i umieszczeniu w programie konferencji.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł, studenci 100 zł

Sekretarz:
Ceramika: mgr Krystian Chrzan (Krystian.chrzan@gmail.com)
Szkło: mgr Sylwia Siemianowska (sylwiasiemianowska@wp.pl)